วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำที่ใหม่ (เสาวนีีย์ สิกขาบัณฑิต ,2528)